Dohoda  č.  9/VS/2007 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vintířov (uveřejněné v částce 4/2003 Věstníku předpisů Karlovarského kraje pod č. 5/VS/2003) - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 27.11.2006 Účinnost od: 12.01.2007 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 1/2007 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 19