Dohoda  č.  3/VS/2006 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2005 Účinnost od: 30.12.2005 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2006 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 6