PRÁVNÍ PŘEDPIS

Vyhláška  č.  35/2014 Sb.
Ministerstva životního prostředí
, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 28.02.2014 Účinnost od: 01.04.2014
Uveřejněno v č. 14/2014 Sbírky zákonů na straně 323