PRÁVNÍ PŘEDPIS

Vyhláška  č.  4/2013 Z.z.
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie
Oblasti úpravy:
Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Plynárenství. Topný plyn.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 28.12.2012 Účinnost od: 15.01.2013
Uveřejněno v č. 2/2013 Zbierky zákonov na straně 10