Dohoda  č.  9/VS/2005 (KK)
o zrušení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Horní Slavkov a obcí Nová Ves - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 07.02.2005 Účinnost od: 08.03.2005
Uveřejněno v č. 2/2005 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 21