PRÁVNÍ PŘEDPIS

Vyhláška  č.  315/2010 Z.z.
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;Kovový odpad.;Nakládání s nebezpečnými odpady.;
Schváleno (Vydáno): 22.06.2010 Účinnost od: 15.07.2010 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 120/2010 Zbierky zákonov na straně 2590

zrušeno 373/2015 Z.z.