PRÁVNÍ PŘEDPIS

Vyhláška  č.  547/2009 Z.z.
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
Oblasti úpravy:
Dálnice.;Poplatky ostatní.;
Schváleno (Vydáno): 10.12.2009 Účinnost od: 01.01.2010 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 190/2009 Zbierky zákonov na straně 4246

zrušeno 410/2011 Z.z.