Dohoda  č.  9/VS/2017 (KK)
uzavřená o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Merklín - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 20.11.2017 Účinnost od: 15.12.2017
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 31