Dohoda  č.  8/VS/2011 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a Vřesová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 15.11.2010 Účinnost od: 29.12.2010 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 1/2011 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 20