Dohoda  č.  8/VS/2009 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Vintířov a obcí Královské Poříčí - výkon přenesené působnosti na úseku územního plánování
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Územní plánování, investiční výstavba.;
Schváleno (Vydáno): 04.12.2008 Účinnost od: 16.12.2008 Zrušeno: 01.07.2009
Uveřejněno v č. 1/2009 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 16