Dodatek  č.  22/VPS/98/2008
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a obcí Bedřichov - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 12.11.2007 Účinnost od: 13.12.2007
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 45